Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja

Dokumenti

Pravila Fonda

Statut Fonda

Ključne informacije za ulagatelje

Pregled rizika vezanih uz poslovanje ZAIF Proprius d.d.


Poziv na Glavnu skupštinu dioničara ZAIF Proprius d.d.


Obrazac Prijave na Glavnu skupštinu dioničara

Obrazac Punomoći za Glavnu skupštinu dioničara 



Podaci o depozitaru


Depozitar Fonda  je  Raiffeisenbank  Austria  d.d. Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana   13.   prosinca   1994. godine  i  upisana  kod  Trgovačkog  suda  u Zagrebu  pod  matičnim  brojem  upisa  MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od  3.621.432.000,00 kuna uplaćen je u   cijelosti   i   podijeljen   na   ukupno   3.621.432 redovne  dionice  na  ime,  svaka  u  nominalnom iznosu  od  1.000  kuna.  Poslovanje  je  odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003.,  od  12.  veljače  2003.  godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur.  broj:  326-111/09-11,od  15.  listopada  2009. godine.


Treće osobe iz članka 194. Zakona s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane imovine, kao i osobe s kojima treće osobe imaju sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova su:

- Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija

- Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina

- NLB Montenegro Banka AD Podgorica

- Komercijalna banka AD Skopje

- Raiffeisenbank AD Beograd

- Nova KBM d.d. Maribor