Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Česta pitanja

Česta pitanja

Investicijski fondovi OTP Investa – Pitanja i odgovori
 
Kojim otvorenim investicijskim fondovima upravlja OTP Invest?

OTP start, OTP e-start, OTP short term bond, OTP uravnoteženi, OTP absoluteOTP indeksni fond, OTP Meridian 20, OTP Multi, OTP Multi 2, OTP Multi USD te Proprius dd, alternativni fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Tko upravlja fondovima?

OTP invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima,  74,33 % u vlasništvu OTP Banka dd Hrvatska (74,33 % )i 25,67 % u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska (25,67 % )

Zašto OTP banka sama ne upravlja svojim fondovima?

Zbog zakonodavnog okvira. Naime, prema Zakonu o investicijskim fondovima samo posebno ovlaštena društva mogu upravljati investicijskim fondovima. OTP invest je takvo društvo.

Koja je razlika među fondovima?

Fondovi se međusobno razlikuju po vrijednosnim papirima u koje ulažu, a iz toga proizlazi i rizičnost svakog fonda. Osnovno je pravilo što je fond rizičniji to je i očekivani povrat (zarada) na ulaganje u taj fond veći.
 
Što je potrebno učiniti prije ulaganja u investicijske fondove?
 
Uputno je pročitati temeljne dokumente pojedinog investicijskog fonda, a to su Prospekt i Klučni podaci za ulagatelje. Oni definiraju karakteristike pojedinog fonda, te intrumente u koje se ulažu prikupljena sredstva ulagatelja.


Da li to znači da mi OTP banka ili OTP invest garantira takav godišnji povrat?

Ne. Godišnji povrat koji će ostvariti svaki od fondova ovisi o kretanju cijena vrijednosnih papira u koji ulaže taj fond. Ipak, u dužem vremenskom roku će ostvareni godišnji povrat svakog fonda odgovarati očekivanom godišnjem povratu.

Da li mogu u svakom trenutku povući svoj novac iz fonda?

Da. Jedna od glavnih prednosti fondova je brza unovčivost ulaganja u fondove. Dovoljno je ispuniti i predati Zahtjev za prodaju udjela u fondu u poslovnicu OTP banke ili Splitske banke i za dva do tri dana će OTP invest obaviti uplatu sredstava na račun koji se navede u tom Zahtjevu.

 
Da li se prilikom povlačenja novaca iz fonda zaračunava neka naknada?

Da.U pravilu je naknada vezana uz rok investiranja. Jedino OTP start fond nema nikakvu izlaznu naknadu. Visina izlazne naknade ovisi o duljini ulaganja u pojedini investicijski fond. Duži vremenski rok ulaganja donosi nižu izlaznu naknadu, a nakon određenog perioda se ne obračunava, ovisno o vrsti investicijskog fonda.
Više informacija možete pronači u članku Naknade 


 
Što je to udjel u fondu?

Svaki investicijski fond čini njegova imovina uložena u vrijednosne papire, a imovina je podijeljena na jednake dijelove – udjele u fondu. Prilikom svake nove uplate u fond OTP invest izdaje nove udjele u fondu ulagačima koji su uplatili novac na račun fonda u OTP banci.

Što je to cijena udjela u fondu?

Cijena udjela u fondu se računa na kraju dana i to tako da se izračuna tržišna vrijednost imovine fonda za taj dan te se podijeli sa ukupnim brojem udjela u fondu. Tako dobiveni broj predstavlja cijenu udjela u fondu za taj dan.

Hoću uložiti 25.000 kuna u OTP uravnoteženi fond. Koliko ću udjela dobiti za svoju uplatu?

To se može reći tek slijedeći radni dan jer će se tek tada znati cijena udjela u fondu prethodnog dana.
Razlog tome je vrijeme potrebno za evaluaciju imovine fonda (obalja depozitna banka) koja se može obračunati tek istekom radnog dana. Kao primjer, pretpostavimo da ste obavili uplatu u petak. Tada je cijena udjela u OTP uravnoteženom fondu bila 126,42, što znači da bi za svojih 25.000 kuna dobili 197,7535 udjela u fondu (broj udjela u fondu se računa na četiri decimale).

Hoću uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio previše riskirati i htio bih imati valutnu zaštitu (u slučaju da vrijednost kune počne padati). Koji bi mi fond preporučili?

OTP e-start. Fond je denominiran u euru, najveći dio imovine fonda uložen je u depozite i dužničke vrijednosne papire sa rokom dospijeća ne dužim od godinu dana, što ga stavlja u red fondova sa konzervativnim pristupom ulaganja. 
 
Htio bih uložiti sredstva u neki fond, ali ne bih htio riskirati, a problem je i da će mi sredstva možda uskoro zatrebati. Koji mi fond možete preporučiti?
 
OTP start. Ovaj fond ostvaruje prinos usporediv sa kamatama na kratkoročne depozite na domaćem tržištu novca, te je unovčiv u roku od jednog dana od dana predaje zahtjeva za prodaju udjela. Fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te ostvaruje stabilan prinos uz niske troškove ulaganja (bez ulazne i izlazne naknade).

Imam nekoliko dionica koje sam kupio ili na preporuku prijatelja ili na inicijalnim ponudama. Nemam vremena pratiti kretanja na tržištu dionica, a i ne znam kaje bih dionice kupio ili prodao. Imate li neki fond u koji bi mogao uložiti sredstva i takav da ostvarim  prosječni rast na hrvatskom dioničkom tržištu?

Da – OTP indeksni fond. Taj fond ulaže sredstva u 25 najvećih i nalikvidnijih dionica u Hrvatskoj koje čine indeks Zagrebačke burze CROBEX. Pri tome se zaračunava najmanja naknada za upravljanje među otvorenim investicijskim fondovima u RH.
Ukratko, uplaćujući sredstva u taj fond ostvarujete efikasno i jeftino ulaganje u hrvatske dionice.

Uložio sam u OTP uravnoteženi fond i primjetio da je u nekim danima cijena udjela u fondu bila manja od one po kojoj sam uložio u fond. Da li je to uobičajeno?

Da. Cijena udjela u fondu raste ili pada kako se mijenjaju cijene vrijednosnih papira u koje ulaže taj fond (dionica, obveznica,...) tako da može biti kraćih perioda u kojima će vaš ulog u fond vrijediti i manje nego na početku ulaganja. Važno je da budete svjesni da ćete u dužem vremenskom roku zaraditi, odnosno da će godišnji povrat na ulaganje u fond biti sve bliži očekivanom povratu za taj fond.

Da li fond može propasti, odnosno da li ja mogu izgubiti sav svoj novac?

U principu ne jer bi to značilo da je već bankrotiralo Ministarstvo financija Hrvatske te da su propale gotovo sve hrvatske kompanije (Podravka, INA, Dalekovod, Končar, Jamnica, Kraš,...). Cijena udjela u fondu može pasti u kraćem razoblju, ali će u konačnici porasti na onu razinu koja će biti primjerena riziku fonda (odnosno vrijednosnih papira u koji taj fond ulaže).

Da li će se moji udjeli u fondu obezvrijediti ako OTP invest zapadne u probleme?

Ne. OTP invest nije vlasnik imovine fonda već je ona pohranjena u depozitnoj banci (OTP Banka Hrvatska dd). Udioničari u pojedinom investicijskom fondu su vlasnici imovine pod upravljanjem Društva za upravljanje fondovima OTP Invest. 
 
Tko nadzire rad društva za upravljanje investicijskim fondovima?
 
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. HANFA također izdaje odobrenje za osnivanje i rad fondova te potvrđuje sve izmjene temeljnih dokumenata pojedinog fonda (Prospekt i statut). Rad Društva za upravljanje investicijskim fondovima kroz financijske izvještaje također nadzire ovlašteni revizor te interna kontrola OTP Banke Hrvatska.

Što ako OTP banka zapadne u probleme? Da li će biti ugroženi moji ulozi u fondu?

Neće. Cjelokupna imovina fondova vodi se izvan Bilance banke i izuzeta je iz likvidacijske mase banke. Iako je to samo hipotetsko pitanje treba istaknuti da je poslovanje OTP banke izrazito stabilno te da je banka vođena prema visokim profesionalnim standardima.

Što je sa oporezivanjem dobiti koje ću ostvariti ulaganjem u fondove?

Molimo pogledati na stranicu po 'Prijava poreza'.

Da li vlasnik udjela može biti maloljetna osoba?

Da. U tom slučaju, prilikom kupnje udjela u fondovima u Zahtjev za kupnju udjela upisujete podatke o zakonskom zastupniku/staratelju u dio “Podaci o zastupniku, opunomoćeniku” te se zakonski zastupnik/staratelj potpisuje na obrazac.

Može li vlasnik opunomoćiti drugu osobu za raspolaganje kupljenim udjelima?

Može. I to na dva načina: s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili da vlasnik i njegov opunomoćenik budu prisutni prilikom kupnje udjela. Tada u Zahtjev za kupnju udjela upisujete uz podatke o vlasniku i podatke o opunomoćeniku u dio “ Podaci o zastupniku, opunomoćeniku ”  te se obje osobe potpisuju na obrazac