Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP MULTI

OTP MULTIOTP MULTI fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 

Karakteristike i ciljevi Fonda:
 
OTP MULTI fond je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond;
 
Cilj je Fonda ulagateljima ponuditi:
 
-  isplatu uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja (zaštita glavnice),
-  ostvarenje prinosa od kamatonosnog dijela portfelja i ulaganja u opciju,
-  unaprijed određeni rok trajanja ulaganja.
 
Gore se navedeni cilj Fonda može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda. Zaštita glavnice ostvaruje se investicijskom strategijom Fonda pri čemu zaštita odnosno povrat glavnice nije garantiran od strane Društva, OTP banke d.d., niti države.


Kome je OTP MULTI fond namijenjen?
 
·         ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
·         ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala).
·         ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru;
 
Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja
 
Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:
- dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
- depozite kod financijskih institucija,
- OTC call opciju napisanu na investicijske fondove,
- investicijske fondove koji su registrirani u EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire;
- dužničke vrijednosne papire izdani od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU
 
Početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava Fonda
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda trajati će od 19. listopada do zaključno sa 18. prosinca 2015. godine.

Fond se smatra osnovanim u roku od 5 dana od dana uspješno okončane početne ponude i prikupljanja sredstava Fonda. 
 
Najniži novčani iznos uplata u Fond tijekom početne ponude:1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
U slučaju neuspješnog okončanja razdoblja početnog prikupljanja sredstava, uplaćena sredstva će biti vraćena ulagateljima u roku od 15 dana.
   
Tehničke karakteristike Fonda
 

Valuta denominacije: EUR
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda: od 19. listopada do 18. prosinca 2015 godine.
 
U periodu početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.
 

Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
  
Ulazna naknada: 5%  od ukupne cijene izdanja udjela koji ulagatelj stječe.
Ulazna naknada ne naplaćuje se u razdoblju početnog prikupljanja sredstava Fonda.
 

Izlazna naknada: 5%  od iznosa ukupne otkupne cijene udjela koji ulagatelj povlači iz Fonda temeljem otkupa udjela prije dospijeća roka Fonda.
Na kraju razdoblja ulaganja (po isteku 5 godina) ne naplaćuje se izlazna naknada. 
 
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
 

 
Za dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Multi fond, investicijski horizont i rizike ulaganja, molimo vas pročitati Prospekt Fonda te dokument Ključni podaci za ulagatelje dostupni na www.otpinvest.hr i u najbližoj poslovnici OTP Banke.