Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja

EURIBOR

EURIBOR je dnevna referentna kamatna stopa po kojoj banke daju u zajam neosigurana sredstva drugim bankama na europskom veleprodajnom tržištu novca. Utvrđuje se samo za EUR kao valutu, oko 12,45 h po našem vremenu u Bruxellesu, te postaje važeća dva radna dana nakon datuma objave. EURIBOR je također i osnovica pri ugovaranju i određivanju kamatnih stopa te u transakcijama se zajmoprimcima izvan tržišta. Kamata na te zajmove određuje se kao zbroj varijabilnog EURIBOR-a i fiksne kamatne marže koja se naziva spread i čija visina ovisi o procijenjenoj kreditnoj sposobnosti zajmoprimca, ročnosti zajma i troškova administriranja kreditom. Takve promjenjive kamatne stope osiguravaju bankama fiksnu profitnu stopu, a preko varijabilnog se EURIBOR-a na dužnika prebacuje rizik promjene osnovne cijene kapitala.