Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Investicijski fondovi i škola ulaganja

Investicijski fondovi i škola ulaganja

Investicijski fondovi s javnom ponudom predstavljaju financijske organizacije/investitore koji se osnivaju sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava od svojih ulagača te ih potom ulažu u kratkoročne i dugoročne investicije uvažavajući pri tom načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti te disperzije rizika (ulaganje u razne vrijednosne papire i financijske instrumente – dionice, obveznice, trezorske zapise, depozite i sl.)

Prije ulaganja u otvorene investicijske fondove svaki ulagač se mora upoznati sa Prospektom i Statutom fonda kako bi se informirao o investicijskoj politici fonda, ograničenjima ulaganja, potencijalnim rizicima ulaganja u fond te naknadama koje se obračunavaju imovini fonda.
Važno je istaknuti da je ulaganje u investicijske fondove vrlo likvidno, što znači da ulagač, vlasnik udjela može unovčiti svoje udjele u fondu u vrlo kratkom vremenu - ne dužem od 5 dana. Detaljnije informacije o uvjetima ulaganja u pojedini fond nalaze se u Prospektu i Statutu fonda.
Otvoreni investicijski fond je imovina ulagatelja, pretvorena u portfolio vrijednosnih papira - uložena u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, novčani depoziti).
Imovina je podijeljena na jednake dijelove - udjele.
Vlasnici otvorenog investicijskog fonda su ulagatelji, koji uloženim sredstvima kupuju udjele otvorenog investicijskog fonda. Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima osniva fondove i upravlja njihovom imovinom.
Cilj poslovanja je povećanje ukupne imovine otvorenog investicijskog fonda, a s time povećanje imovine ulagatelja.
Bitno je istaknuti da su investicijski fondovi zasebna imovina koja nije u vlasništvu društva za upravljanje investcijskim fondovima nego u vlasništvu ulagatelja, proporcionalno veličini njihovih udjela u fondu.
Temeljni dokumenti svakog investicijskog fonda su Prospekt i Statut koji definiraju karakteristike pojedinog fonda, gdje spadaju i limiti ulaganja, odnosno rizičnost instrumenata u koje se ulažu prikupljena sredstva ulagatelja. Sukladno tim limitima ulaganja bitno je određen prinos koji ulagatelji mogu očekivati
Osnovni cilj investicijskih fondova je ulaganje prikupljenih sredstava na domaćim i stranim financijskim tržištima uz postizanje maksimalnog prinosa uz definirani rizik.
Investicijski fondovi omogućuju ulagačima, vlasnicima udjela u pojedinim fondovima, da svoj novac ulažu na tržištima koja svakome od njih pojedinačno nisu dostupna, te također korištenje znanja i iskustva ljudi profesionalno uključenih u trgovanje na tržištu kapitala.
Ulaganja u investicijske fondove u pravilu donose veće prinose od klasičnih oblika štednje u promatranom istom vremenskom razdoblju, ali pri tom nose i određene rizike za ulagače.
Omjer rizika i potencijalne dobiti je u ovisnosti o vrsti financijskog instrumenta kao predmeta ulaganja.
Investicijskim fondom upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima temeljem odredbi utvrđenih prospektom i statutom pojedinog fonda, te odredbi zakona koji uređuju način njihova poslovanja.
Odobrenje za osnivanje  i rad fondova te njihov kontinuirani nadzor obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) temeljem Zakona o investicijskim fondovima koji regulira poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Imovina pojedinog fonda podijeljena je na jednake dijelove „udjele“, a svaki udjel predstavlja proporcionalni udio u ukupnoj imovini investicijskog fonda. Sredstva prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu zajedno sa imovinom stečenom ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava uključujući i prihode i prava proizišla iz imovine fonda predstavljaju otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom.

Termin „otvoreni“ pod tim podrazumijeva obavezu društva za upravljanje investicijskim fondovima da će svakom vlasniku udjela otkupiti dio ili sve udjele, na način i u rokovima određenim Prospektom i Statutom pojedinog fonda.

Sama vrijednost odnosno cijena udjela u pojedinom fondu se izračunava dnevno temeljem promjene cijena vrijednosnih papira i druge imovine  u portfelju fonda.
Cijena udjela u fondu izračunava se dijeljenjem neto vrijednosti imovine fonda sa brojem izdanih udjela, a cijena se objavljuje dnevno slijedeći radni dan najkasnije do 16 h.
Informacije o cijeni udjela pojedinog fonda možete dobiti u svim poslovnicama OTP banke,
Na web stranicamaOTP Investa (www.otpinvest.hr) sms usluge, internet bankarstva (ELEMENT@) ili nekim dnevnim novinama ili web portalima.